Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego Schnellecke Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

  1.  
  2. 1. Administratorem systemu monitoringu jest Zarząd spółki Schnellecke Polska sp. z o.o. ( dalej Schnellecke Polska) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gorzysława 27

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie Schnellecke Polska.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 22[2] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

4. Monitoring obejmuje powierzchnię pomieszczeń administracyjnych  oraz terenów przyległych bezpośrednio do budynku

5. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

  • dostępu do danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Schnellecke Polska: adres e-mail: compliance@schnellecke.pl